Государственная фискальная служба приказом от 17 июля 2015 года № 507утвердила Обобщающую налоговую консультацию по представлению в контролирующий орган физическими лицами, осуществляющими частную нотариальную деятельность, информации об удостоверенных договорах продажи (обмена) объектов недвижимого имущества между физическими лицами, продажи (обмена) движимого имущества между стороной (сторонами), о выдаче свидетельств о праве на наследство и/или удостоверенных договорах дарения.

Разъяснено, что при нотариальном удостоверении договоров продажи (обмена) объектов недвижимого имущества между физическими лицами, продажи (обмена) движимого имущества между стороной (сторонами) этого договора, выдачи свидетельств о праве на наследство и/или нотариальном удостоверении договоров дарения частный нотариус должен ежеквартальнопредставлять в контролирующый органа по месту нахождения своего рабочего места Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ), в сроки, установленные для налогового квартала.

Форма № 1ДФ (форма налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога) и Порядок заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога утвержден приказом Минфина от 13 января 2015 года № 4.

Книги от vlasnasprava.info:

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України в 2 томах
У Коментарі на основі наукового аналізу цивільного права та узагальнення судової практики наводиться постатейне тлумачення чинного Цивільного кодексу України, а також інших актів законодавства. Використані нові, ори­гінальні підходи у тлумаченні складних правових норм та найбільш ефективні способи їх застосування у правозастосовчій діяльності. У підготовці Коментаря брали участь вчені-цивілісти усіх наукових центрів України, судді ВС України та інших судових ланок, нотаріуси.
Трансформація фінансової звітності українських підприємств у звітність за міжнародними стандартами фінансової звітност, 4-те видання, 2013 рік
Прийнятий у травні 2011року Закон України «Про внесення змін до ЗаконуУкраїни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначив сферу і порядок застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні.
Внутрішні нормативні документи акціонерних товариств
В книзі наведені зразки внутрішніх положень, що повинні бути у кожному акціонерному товаристві. Приклади розроблених положень враховують діючі законодавчі норми України та Євросоюзу. При цьому наведені положення не є обов’язковими, а лише покликані допомогти читачам зрозуміти основні принципи побудови системи управління акціонерним товариством. Книга містить також основні нормативні документи або їх фрагменти про обов’язкові норми, що повинні бути присутні в зазначених внутрішніх положеннях.

 

При совершении нотариальных действий нотариус обязан предоставлять информацию контролирующим органам путем заполнения граф 1, 2, 3а, 4 и 5 Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ). В указанных графах отражается: порядковый номер, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта, о котором предоставляется информация в налоговом расчете, сумма начисленного дохода, сумма уплаченного НДФЛ (в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом), признак дохода согласно справочнику признаков доходов.

При этом информация, которую должен подавать нотариус в контролирующий орган не является налоговой отчетностью в понимании главы 2 раздела II НК, следовательно, основания для применения ответственности, предусмотренной пунктом 119.2 ст. 119 НК, отсутствуют.

Источник: http://jurliga.ligazakon.ua

You may also like

Новини

Держгеокадастр працюватиме над модернізацією автоматизованої системи Державного земельного кадастру спільно зі Світовим банком та ЄС

21 лютого 2023 року відбулася презентація результатів незалежної технічної оцінки стану автоматизованої системи Державного земельного ...

Leave a reply